top of page

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Strony Internetowej www.ehsvr.com

OGÓLNE INFORMACJE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.ehsvr.com jest firma BHP VR sp. z o.o. zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez właściwy sąd pod numerem KRS: 0000775079, kapitał zakładowy: 6200 zł, miejsce prowadzenia działalności: Ludowa 2/20, 00-780 Warszawa, adres do korespondencji: Ludowa 2/20, 00-780 Warszawa, NIP: 7551935718, REGON: 382887375, adres e-mail: office@ehsvr.com, zwany dalej "Administratorem". Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony www.ehsvr.com w przypadku:

  • korzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie uzasadniony interes Administratora.

  • zapisywania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:

  • Imię i nazwisko,

  • Adres e-mail,

  • Numer telefonu

  • NIP OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe użytkowników są przechowywane przez Administratora:

  • jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, okres przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz związanych z działalnością gospodarczą - trzy lata.

  • w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, przez czas jej obowiązywania, a po wycofaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, które mogą być zgłoszone przez Administratora oraz przeciwko niemu. Chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, okres przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz związanych z działalnością gospodarczą - trzy lata. Przy korzystaniu ze strony internetowej, mogą być zbierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy internetu, nazwa domeny, typ przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Możliwe jest także zbieranie danych nawigacyjnych od użytkowników, w tym informacji o linkach i odnośnikach, na które kliknęli lub inne czynności podejmowane na stronie internetowej. Podstawą prawną dla tego typu działań jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwianiu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną i poprawie funkcjonalności tych usług. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Dane osobowe będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie profilu danej osobie w celu podejmowania decyzji dotyczących niej lub analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw. Administrator podejmuje szczególną dbałość o ochronę interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane przez niego zbierane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla określonych, zgodnych z prawem celów i niepodlegają dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, rzetelne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe użytkowników są przekazywane dostawcom usług, których Administrator używa przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od ustaleń umownych i okoliczności, podlegają albo instrukcjom Administratora co do celów i środków przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające), albo samodzielnie ustalają cele i środki ich przetwarzania (administratorzy). Twoje dane osobowe są przechowywane wyłącznie w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). PRAWO DO KONTROLI, DOSTĘPU I POPRAWIANIA DANYCH Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podstawy prawne dla Twojego żądania: Dostęp do danych – Art. 15 RODO Sprostowanie danych – Art. 16 RODO. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – Art. 17 RODO. Ograniczenie przetwarzania – Art. 18 RODO. Przenoszenie danych – Art. 20 RODO. Sprzeciw – Art. 21 RODO Wycofanie zgody – Art. 7 ust. 3 RODO. Aby skorzystać z praw wymienionych w pkt 2, można wysłać odpowiedni e-mail na adres: office@ehsvr.com. Jeżeli użytkownik korzysta z prawa wynikającego z powyższych praw, Administrator niezwłocznie spełnia żądanie lub odmawia jego spełnienia, ale nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania go. Jednakże jeśli - z powodu złożoności żądania lub liczby żądań - Administrator nie będzie w stanie spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując użytkownika z wyprzedzeniem w ciągu miesiąca od otrzymania żądania - o planowanym przedłużeniu terminu i jego przyczynach. Jeśli stwierdzi się, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. "COOKIES" Strona internetowa Administratora używa "cookies". Instalacja "cookies" jest niezbędna dla prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. "Cookies" zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, a także dają możliwość sporządzania ogólnych statystyk odwiedzin witryny. Strona internetowa używa następujących rodzajów "cookies": sesyjne "Sesyjne" cookies to pliki tymczasowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej). Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego zrozumienia, w jaki sposób użytkownik współdziała z treścią strony internetowej. Pliki te zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z witryny, typie strony, z której użytkownik został przekierowany, liczbie wizyt oraz czasie wizyty użytkownika na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, ale są wykorzystywane do sporządzania statystyk.

bottom of page